Serveis

Serveis en biocombustibles agroforestals i aprofitaments forestals
A / BIOCOMBUSTIBLES AGROFORESTALS


a) Servei d’anàlisi i de mostreig (d’acord amb la normativa vigent)

a.1. Mostreig de diferents acopis de material (pil·les d’estella, sitges, camió estàtic, material a bosc)

a.2. Servei analític de caracterització de biocombustibles agroforestals (estella, pèl·let, bri- queta, pinyol, closques, subproductes, …). Avaluació de les característiques físico-químiques i determinació de la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica

 • Anàlisi de mostres procedents de biocombustibles sòlids (granulometria, humitat, poder calorífic, anàlisi elemental, material volàtil, contingut en cendres, densitat aparent, durabilitat mecànica del pèl·let). Especificacions i classes de biocombustibles
 • Anàlisi del contingut d’humitat de la biomassa (llenyes, fusta en roll, …)b) Assessorament científico-tècnic a empreses i administració (productors, subministra- dors i consumidors de biomassa agroforestal)
b)Assessorament científico-tècnic a empreses i administració (productors, subministra- dors i consumidors de biomassa agroforestal)

 • b.1. Qualitat i emmagatzematge de l’estella forestal
 • b.2. Anàlisi territorial de distribució espacial i capacitats de producció i d’aprovisionament (estudis de viabilitat i de logística de la cadena d’aprofitaments forestals i de subministrament de biomassa)
 • b.3. Dimensionament per a instal·lacions i aplicacions energètiques a partir de la biomassa forestal
 • b.4. Model de negoci i pla de producció de biocombustibles sòlids
 • b.5. Implantació de segells i marques de qualitat, traçabilitat i petjada de carboni dels productes
 • b.6. Conreus energètics. Disseny de la plantació, conreu, producció i mercat
B / APROFITAMENTS FORESTALS

c)Anàlisi, seguiment, optimització de les operacions d’aprofitaments forestals

 • c.1.Suport a la innovació en els processos, millora dels rendiments i optimització de les despeses)
 • c.2.Tècniques de desembosc, xarxa viària forestal
 • c.3. Anàlisi del mercat de la fusta en roll i dels subproductes
C / FORMACIÓ
Formació on-line i/o presencial “a la carta” en l’àmbit de la biomassa i de la cadena de
valor dels aprofitaments forestals